تیرچه بتنی، خرید و فروش تیرچه بتنی


 

 

تیرچه سازی خرمدژ دارای نشان استاندارد تیرچه از اداره کل استاندارد تهران تولید کننده تیرچه بتنی، تیرچه صنعتی )تیرچه نقطه جوش) و تیرچه کرومیت زیر نظر مهندس کنترل کیفیت آماده خدمت رسانی می باشد

 

نکاتی بسیار مهم که توصیه میگردد حتما در طراحی و تهیه تیرچه بتنی مورد نظر قرار گیرد:


1) چنانچه کاربری سقف مسکونی با بارگذاری (750
kg/m2) و یا کاربری پارکینگ با بارگذاری (1100kg/m2) در نظر گرفته شود و ارتفاع تیرچه های سفالی25 سانتی متر و فاصله مرکز به مرکز تیرچه ها 50 سانتی متر و میلگردهای مصرفی AII با تنش مجاز 2000kg/cm2باشد، جدول شماره 82 از نشریه 94 ملاک عمل در تعیین میلگردهای کششی(پایین) می باشد.

توجه داشته باشیم که نوع میلگرد اعم از ( AII و  AIII )  و همچنین سطح مقطع میلگردهای بکار رفته در تیرچه بتنی مهمترین عامل در تعیین کیفیت و قیمت تیرچه بتنی می باشد.

2) چنانچه کاربری سقف مسکونی با بارگذاری (750kg/m2) و یا کاربری پارکینگ با بارگذاری(1100kg/m2) در نظر گرفته شود و ارتفاع تیرچه سفالی 25سانتی متر و فاصله مرکز به مرکز تیرچه ها 50 سانتی متر و میلگردهای مصرفی AIII با تنش مجاز  2400kg/cm2باشد  جدول شماره118 از نشریه 94 ملاک عمل در تعیین میلگردهای کششی (پایین) می باشد .

توجه داشته باشیم هر گونه انقطاع در میلگردهای بال تیرچه بتنی ، غیر مجاز بوده و میلگردهای دارای وصله و جوش خورده به هیچ عنوان دارای مقاومت لازم نمی باشند ، بدیهی است استفاده از میلگردهای جوش خورده مانع از ایجاد پرت و سبب کاهش قیمت تمام شده تیرچه بتنی خواهد بود.

3) مطابق با ضابطه 6-1-1-3 از آیین نامه 2909 سازمان استاندارد مشخصات میلگرد بالای تیرچه بتنی از جدول ذیل قابل استخراج می باشد.

طول تیرچه بتنی (متر)

قطر میلگرد بالایی(میلیمتر)

گرم نورد دیده

سرد نورد دیده

3

8

6

3 تا 6

10

8

6 تا 8

12

10

 

توجه داشته باشیم که با توجه به سطح مقطع کم در بال فوقانی ، این میلگردها در جوشکاری های دستی دچار خوردگی و کاهش مقاومت نگردند.

4) مطابق با بند 1-2 از نشریه شماره 94 سطح مقطع میلگردهای عرضی نباید از 0/0015bw.tکمتر اختیار شود که bw عرض جان مقطع و t فاصله دو میلگرد عرضی متوالی می باشد. قطر میلگردهای عرضی از 6 میلیمتر تا 10 ملیمتر متغییر است و در هر حال به صورت منفرد نباید از 6 میلیمترکمتر باشد.

توجه داشته باشیم که در تیرچه هایی بتنی که دارای میلگرد جان ( زیگزاک ) دوبل می باشند ، میلگردهای جان باید هم راستا و هم گام باشند.

5) در صورت افزایش میلگردهای کششی به بیش از 2عدد روش تعیین طول میلگرد تقویتی براساس دستورات نشریه 94 مطابق فرمول ذیل می باشد:

 

 

که در آن L   طول تیرچه بتنی ،‌Mr   لنگر مقاوم دو میلگرد اصلی ،‌ M max ماکزیمم لنگر تیرچه بتنی و Lt طول تئوریک میلگرد تقویتی خواهد بود.

توجه داشته باشیم که در صورت وجود میلگردهای تقویتی در طراحی تیرچه بتنی ، دو سر میلگرد تقویتی باید از پاشنه بتن بیرون بوده وقابل رویت باشد.

6) مطابق با ضوابط استاندارد ملی ایران 2909 تولیدکنندگان فقط مجاز به تولید تیرچه بتنی بدون قالب ماندگار (فوندوله) می باشند و پاشنه بتنی مجاز می باشد. (بند 4-1 از آیین نامه فوق الذکر)

توجه داشته باشیم که استفاده از فندوله در پاشنه تیرچه بتنی مانع از عمل آوری صحیح بتن آن بوده و همچنین امکان بررسی بتن پاشنه را محدود می سازد.

7) طبق ضابطه 4-1-1-6 از آیین نامه استاندارد بتن پاشنه نقش بسیار مهمی در اجرای سقف دارد، چنانچه سطح افقی و عمودی تیرچه بتنی در امتداد طولی انحنا داشته باشد، جایگذاری بلوک ها با مشکل مواجه می گردد، نشیمن گاه بلوک ها باید صاف و یکنواخت باشد تا بلوک ها به طور یکنواخت در محل خود قرار گیرند و سطح زیرین سقف برای نازک کاری یکپارچه ومناسب باشد پس از بتن ریزی پاشنه، باید مراقبت های لازم جهت نگهداری و مرطوب نگهداشتن بتن انجام شود. نوع بتن و ضخامت پوششی بتن روی میلگردهای کششی تاثیر زیادی در مقاومت سقف، مقاومت در برابر آتش سوزی و دوام تیرچه بتنی دارد. رده مقاومتی بتن پاشنه حداقل c25 و اسلامپ بتن تازه آن بین 100میلی متر تا 150میلی متر باشد، حداقل عرض پاشنه بتنی 10سانتی متر است و به طور معمول آن را با عرض 12 سانتی متر اجرا می کنند، ضخامت پاشنه حداقل 4سانتی متر و حداکثر 5/5 سانتی متر است و نباید از قطر بزرگترین میلگرد کششی به اضافه 30میلی متر کمتر باشد.

توجه داشته باشیم که تیرچه بتنی به لحاظ مقاومت بسیار حائز اهمیت بوده و باید بتواند پس از بتن ریزی سقف با بتن سقف پیوسته گردیده و مقطع یکپارچه ای را برای تیرهای T شکل حاصل نماید.

8) طبق ضابطه 5-1 از آیین نامه استاندارد حداکثر دهانه مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه بتنی) با تیرچه های بتنی منفرد نباید از هشت متر بیشتر شود توصیه می شود برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش، بیشتر از هفت متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد، و یا دهانه بیش از هفت متر، از تیرچه های بتنی مضاعف استفاده شود.

توجه داشته باشیم امکان افزایش سطح مقطع میلگردهای کششی به دلیل محدودیت فضای پاشنه محدود بوده و عملا امکان طراحی این تیرچه بتنی به صورت منفرد برای بارهای خیلی زیاد و طول های بیش از 7 متر به صورت منفرد فراهم نمی باشد.

9) طبق ضابطه 6-1-1-1 قطر میلگردهای زیرین (عضوکششی)نباید از 6 میلیمتر(Ø6) کمتر و از 16 میلیمترØ16)بیشتر باشد. در مورد تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه تیرچه 5/5 سانتیمتر یا بیشتر باشد می توان حداکثر قطر میلگرد را 1 تا 20 میلیمتر(Ø20) افزایش داد.
فاصله آزادبین میلگردهای کششی نباید از قطر بزرگترین سنگ دانه مورد مصرف در پاشنه تیرچه بتنی به اضافه 5 میلیمتر کمتر باشد. فاصله آزاد میلگرد کششی از سطح زیرین تیرچه بتنی (پوشش بتنی میلگرد) نباید از15 میلیمتر کمتر باشد.

توجه داشته باشیم که فاصله میلگردهای عرضی ( زیگزاگ ) از طرفین پاشنه باید به اندازه ای باشد که مانع قرار گرفتن کامل بلوک ( پلاستوفوم ) بر روی تیرچه نگردیده و میلگردهای جان به بلوک نچسبد.

10)مطابق با ضوابط استاندارد ملی ایران 2909 اتصال خرپای تیرچه بتنی توسط جوش قوس الکتریکی مجاز نمی باشد و جوش co2مجازگردیده است .دلیل این دستورالعمل در بند 6-1-2-4 از همین آیین نامه آمده است که:
 

نسبت مقاومت کششی میلگردهای زیرین بعد از انفصال از خرپا به مقاومت گسیختگی میلگردهای زیرین از همان نمونه قبل از اتصال ، باید حداقل 95٪ باشد، به عبارتی اثر جوشکاری روی میلگرد نباید مقاومت کششی  (fu)  را بیشتر از 5 درصد نسبت به میلگرد قبل از جوشکاری کاهش دهد .

تیرچه بتنی عضو پیش ساخته ای است که  از بتن و آرماتورهای فولادی ساخته شده که با قرارگیری بلوک ها مابین تیرچه ها به عنوان قالب یا بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب T ، شکل مناسبی را تشکیل می دهند. تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده، تولید می شوند.

قبل از حصول مقاومت بتن ريخته شده، وزن بلوكها و بتن، توسط تکیه گاه هاي موقت (شمع بندي) تحمل مي شود و پس از حصول مقاومت بتن ريخته شده، تيرهاي Tشكل  بتني به هم چسبيده و مجاور هم، لنگر خمشي حاصل از بارهاي قائم سقف را تحمل كرده و به تيرهاي اصلي يا تکیه گاه های منتقل مي كنند.

در سقف هاي تيرچه و بلوك، تیرچه های بتني در دو نوع تیرچه پیش ساخته خرپایی و تیرچه پیش ساخته پیش تنیده مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا بردن و نصب تيرچه بتنی

قبل از اینکه تیرچه ها را نصب کنیم باید اختلاف بین سقف های ساختمان، تیغه بندی های روی سقف انجام شده ، طره ها ، بازشوها و محل عبور لوله های بخاری و غیره با دقت و دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا بايد تيرچه های روی تير های اصلی (اعم از تيرهای فلزی يا ديوارهای باربر)، در ترازهای مورد نظر كارگذاری شوندچنانچه تيرهای اصلی،تیرچه بتنی باشند، پس از بستن آرماتور تيرهای اصلی، تيرچه ها با ريشه ی مناسب كار گذاشته می شوند. فاصله ی بين تيرچه ها با بلوك های مجوف پر شده و پس از نصب آرماتورهای حرارتی و آرماتورهای تكميلی براساس نقشه های اجرايی، بتن دال سقف ريخته می شود.

 

 تیرچه سازی خرمدژ تولید کننده تیرچه بتنی ، کارخانه تیرچه بتنی ، خرید تیرچه بتنی ، سازنده تیرچه بتنی ، بهترین تیرچه بتنی ، تیرچه بتنی با کیفیت همگی را می توانید از تیرچه سازی خرمدژ بخواهید.

جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید:

علی نصرالهی  09121090096

مهندس مهدی نصرالهی  09121468853

 

 

 لینک های مرتبط : تیرچه صنعتی | تیرچه استاندارد | تیرچه کرومیت | انجمن تیرچه بلوک | کمیته استاندارد ساختمان 

 

لینک سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان

ما را در شبکه های اجنماعی دنبال کنید
اطلاعات تماس
آدرس: تهران- جاجرود- شهر پردیس- شهرک صنعتی خرمدشت
تلفن: 02176217155
موبایل: 09121090096
فکس: 02176217159
ایمیل: info[at]tirche-khorramdezh.com
لینک های مهم